logo

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 Společnosti :

 Bazénové centrum  s.r.o.,

se  sídlem Jankovcova 1538/2a , 170 00 Praha  7 - Holešovice,

provozovna: Hostovická 3109/21 , 400 01 Ústí nad Labem

IČO 06313809, DIČ: CZ06313809 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  pod sp. zn. C 316124 vedená u Městského soudu v Praze

 (dále jen „Dodavatel“)

 

 1. Základní ustanovení

 

 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě Smlouvy mezi Dodavatelem a kupujícím dle § 2079 občanského zákoníku nebo objednatelem v rámci smlouvy o dílo dle § 2586 občanského zákoníku (dále jen „Objednatel“).

 

 1. Uzavření smlouvy

 

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na internetové stránce Dodavatele

 www.bazenyusti.cz (dále jen „Webová stránka“) je informativního charakteru a Dodavatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2.2. Objednání zboží je možné prostřednictvím elektronického formuláře na Webové stránce, elektronickou poštou na adrese info@bazenyusti.cz nebo osobně v Bazénovém centru Dodavatele na adrese provozovny Hostovická 3109/21, 400 01 Ústí nad Labem  (Bazénové centrum dále jen „Provozovna  (objednání zboží dále jen „Objednávka“). V Objednávce Objednatel uvede informace o jméně a příjmení Objednatele, adresu pro doručování, telefon a adresu elektronické pošty.

2.3. Dodavatel na základě Objednávky zpracuje písemnou nabídku, která obsahuje detailní rozpočet ceny zboží (bazénu, vířivé vany, zastřešení bazénu nebo příslušenství bazénu) (dále též „Cena“), včetně příslušenství, nákladů spojených s dodáním zboží, montáže a daně z přidané hodnoty (dále jen „Nabídka“). Součástí Nabídky jsou i tyto Obchodní podmínky. Je-li součástí plnění ze smlouvy dodávka bazénu nebo zastřešení bazénu, jsou součástí nabídky i Technické podmínky instalace bazénu nebo Technické podmínky realizace zastřešení bazénu (dále jen „Technické podmínky“).

2.4. Písemným nebo ústním potvrzením /týká se i emailové komunikace/  Nabídky                                       ze strany Objednatele je uzavřena smlouva (dále jen „Smlouva“).

2.5. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít písemně či ústně.

2.6. Smlouva a všechny její součásti budou uloženy v elektronickém archivu Dodavatele, přičemž Objednatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím (dále jen „Spotřebitel“), má k těmto údajům přístup na základě písemné žádosti.

 

 1. Platební podmínky

 

 3.1. Dodavatel požaduje zaplacení zálohy ve výši 100 % z celkové ceny zboží (bazénu, vířivé vany nebo zastřešení bazénu, rolety ).                                                                                      , Ostatní objednané zboží,např.technologie bazénu, veškeré práce prováděné Dodavatelem,dopravy, daně z přidané hodnoty,bude zaplacena postupně dle  plnění zakázky/ -cennové nabídky. (dále jen Celková cena¨) Záloha je splatná do 7 dnů od uzavření Smlouvy, případně ve lhůtě uvedené v zálohové faktuře. Záloha je vratná při odstoupení od Smlouvy podle odstavců 8.1. a 8.7. těchto Obchodních podmínek.

 3.2. Zbylá část  Celkové ceny bude uhrazena následujícím způsobem:

 Objednatel, který je Spotřebitelem, uhradí   zbývající část Celkové ceny  postupně na základě jedné nebo více konečných faktur, které budou vystaveny při předání zbývajících objednaných výrobků nebo služeb, kterých se Celková cena dotýká, tj. objednané bazénové technologie a montáže bazénu nebo zastřešení bazénu.

. 3.3. Nepřevezme-li Objednatel zboží v okamžiku nebo ve lhůtě, kdy byl povinen zboží převzít, má Dodavatel právo na uhrazení části ceny dle odst. 3.2. těchto Obchodních podmínek v okamžiku, kdy Dodavatel umožní Objednateli nakládat se zbožím. Zmaří-li Objednatel předání zbývajících objednaných výrobků nebo služeb dle odst. 3.2. písm. a) těchto Obchodních podmínek, náleží Dodavateli cena snížená o to, co Dodavatel v důsledku zmaření předání ze strany Dodavatele ušetřil. V případě Objednavatel neuhrazení , neodebrání zboží jsi může Dodavele účtovat skladné vy výši 300- 1000 kč skladné, podle velikosti zboží.

3.4. Položky Ceny zboží, jejichž skutečná cena není předem určitelná, neboť závisí od skutečně využitého množství v rámci montáže zboží (např. hadice, instalační materiál apod.) stanoví Dodavatel v Nabídce jako ceny jednotkové. Skutečně účtovaná Cena těchto položek bude odpovídat násobku závazně stanovených jednotkových cen a skutečně odebraného množství.

3.5. Cenu může Objednatel uhradit Dodavateli následujícími způsoby: a) v hotovosti, pokud je dotčená část Ceny hrazena na Prodejně nebo při předání zboží; b) bezhotovostně převodem na účet Dodavatele č. 2401399509/2010, vedený u společnosti FIO Banka  a.s. (dále jen „účet Dodavatele“).

 3.6. Pro případ bezhotovostní platby je Objednateli Dodavatelem přidělen variabilní symbol v Nabídce nebo v zaslané faktuře a Objednatel je povinen uhradit Cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby.

 3.7. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby a Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky vyjma smluvní přepravy.

 3.8. Objednatel souhlasí s vystavením a používáním elektronických daňových dokladů. Objednatel souhlasí s tím, že Dodavatelem vystavené daňové doklady budou zasílány pouze elektronickou cestou na elektronickou adresu Objednatele sdělenou Dodavateli. Zároveň Objednatel bere na vědomí, že od Dodavatele nebude dostávat žádné tištěné daňové doklady.

3.9. Zboží přechází do vlastnictví Objednavatele až po úplném  zaplacení.

 

 1. Dodací podmínky

 

 4.1. Dodavatel umožňuje následující způsoby dodání zboží:

 1. c) osobní odběr na Provozovně ; d) doručení Dodavatelem na místo určené Objednatelem v Objednávce.

4.2. Ceny dopravy jsou uvedeny v samostatné příloze těchto Obchodních podmínek. Konečná cena dopravy bude uvedena v Nabídce.

4.3. Pokud není sjednán jiný způsob dodání zboží, platí, že jím je osobní odběr na Provozovně

. 4.4. Je-li Dodavatel podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Objednatelem v Objednávce, je Objednatel povinen převzít zboží při dodání. V případě osobního odběru na Prodejně je Objednatel povinen převzít zboží do 10 pracovních dnů ode dne, kdy je Dodavatelem vyrozuměn, že zboží je připraveno k převzetí; Dodavatel Objednatele o tomto vyrozumí na adresu elektronické pošty uvedené Objednatelem v Objednávce.

4.5. Dodavatel je oprávněn požadovat před odevzdáním zboží předložení identifikačního průkazu (občanský průkaz nebo cestovní pas). Bez předložení některého z těchto dokladů může Dodavatel či dopravce odmítnout zboží vydat.

4.6. Termín dodání zboží a termín montáže (je-li součástí plnění ze smlouvy i montáž) budou uvedeny v Nabídce. Budeli termín dodání nebo termín montáže stanoven v Nabídce pouze rámcově nebo odkazem na pozdější dohodu stran, platí, že lhůta dodání a/nebo montáže bazénů nebo vířivé vany činí 6-10  týdnů a lhůta dodání a/nebo montáže zastřešení bazénu činí 12-15  týdnů ode dne, kdy Objednatel požádá o stanovení konkrétního termínu.

4.7. Požaduje-li Objednatel změnu termínu dodání nebo termínu montáže stanoveného podle odstavce 4.6., bude nový termín bude stanoven dohodou stran s tím, že v případě dodání a/nebo montáže bazénů nebo vířivých van bude nový termín stanoven na nejdříve 6 týdnů po původně sjednaném termínu, a v případě dodání a/nebo montáže zastřešení bazénu na nejdříve 12 týdnů po původně sjednaném termínu.

4.8. O předání a převzetí zboží bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma Smluvními stranami.

4.9. Je-li součástí plnění ze Smlouvy i provedení montáže, bude po provedení montáže sepsán servisní list, na kterém bude uveden soupis veškerého Dodavatelem dodaného zboží a provedených prací. Servisní list bude podepsán oběma Smluvními stranami. Servisní list a předávací protokol tvoří přílohy faktury na uhrazení příslušné části Ceny dle odstavce 3.2

V případě nepřítomnosti Objednavatele u plnění zakázky bude servisní list/ poslaán elektronicky a dílo považováno za předané.

4.10.Nesplní-li Dodavatel svou povinnost ohledně dodání zboží ve sjednané době, vyzve jej Objednatel k dodání v dodatečné lhůtě odpovídající daným okolnostem. Nedodá-li Dodavatel zboží v této dodatečné lhůtě, je Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 4.11.Doklady ke zboží dodá Dodavatel Objednateli zpravidla společně se zbožím, nejpozději však do dvou dnů od převzetí zboží Objednatelem. Dodavatel společně se zbožím předá i pokyny ke správnému používání bazénu, vířivé vany nebo zastřešení bazénu a Objednatele o správném používání zboží poučí. Převzetí pokynů i poučení Objednatel potvrdí v předávacím protokolu.

4.12.Dodavatel neodpovídá v případě závazně dohodnutých lhůt za zpoždění dodávek zboží na základě vyšší moci a událostí, které Dodavateli značně ztíží nebo znemožní dodávky a které Dodavatel nezavinil. Za případy vyšší moci jsou považovány zejména mobilizace, válka, povstání, stávka, výluka, úřední nařízení, případně jiné nepředvídatelné překážky, a to i pokud nastanou u dodavatelů Dodavatele a jejich subdodavatelů. Takové skutečnosti opravňují Dodavatele k posunutí dodávky o dobu trvání překážky a přiměřenou dobu rozběhu. Pokud se dodávka zboží stane v důsledku výše uvedených skutečností pro Dodavatele nemožnou nebo neuskutečnitelnou, je Dodavatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

 4.13.V případě, že při dodání bazénu nebo zastřešení bazénu Objednatel nezajistí pro sjednanou dobu dodání přípravu místa dodání v souladu s Technickými podmínkami, může Dodavatel po Objednateli požadovat náhradu nákladů na technický personál pověřený provedením takového dodání zboží.

 4.14.Pokud Dodavatel nemůže zakázku zcela dokončit z důvodu na straně Objednatele ani do 12 měsíců od uzavření smlouvy, má Dodavatel právo upravit dodatečně Cenu s přihlédnutím k výrobním nákladům, a to v poměru k cenovým změnám surovin a administrativních nákladů potřebných ke splnění zakázky, nebo od Smlouvy odstoupit a vyúčtovat Objednateli Cenu sníženou o to, co Dodavatel nedokončením zakázky ušetřil.

 

 1. Přechod nebezpečí

5.1. Nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele v okamžiku převzetí zboží, případně v okamžiku, kdy si Objednatel zboží nepřevzal, ačkoliv si jej převzít měl a mohl, a zároveň mu Dodavatelem bylo umožněno se zbožím nakládat.

 5.2. Ztráta nebo poškození zboží, k nimž došlo po přechodu nebezpečí na Objednatele, nezbavují Objednatele povinnosti zaplatit Cenu, ledaže ztráta nebo poškození byly způsobeny jednáním nebo opomenutím Dodavatele.

 

 1. 6. Práva z vadného plnění

 

 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Objednatel věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci, přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství a zkontroluje neporušenost obalů zboží. V případě zjištění jakýchkoliv závad je Objednatel povinen toto neprodleně oznámit Dodavateli a je oprávněn takové zboží nepřevzít. Pokud takto poškozenou zásilku Objednatel od Dodavatele převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu. Porušením této povinnosti zanikají práva Objednatele z vadného plnění; to neplatí pro Spotřebitele.

6.3. Dodavatel odpovídá Objednateli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy Objednatel zboží převzal: a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se plnění tohoto druhu obvykle používá, c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 6.4. Ustanovení uvedená v odstavci 6.3. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5. Vada je podstatným porušením Smlouvy, pokud o ní Dodavatel již při uzavření Smlouvy věděl nebo musel vědět, že druhá strana by Smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. 6.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na dodání nové věci, opravu věci, přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupení od Smlouvy.

6.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.

6.8. Objednatel je povinen vadu u Dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jde-li o vadu skrytou, je Objednatel povinen ji u Dodavatele uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. V reklamaci nebo bez zbytečného odkladu po ní sdělí Objednatel Dodavateli, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Pokud tak neučiní včas, má i v případě vadného plnění, které je podstatným porušením Smlouvy, pouze práva dle odstavce 6.7.

6.9. Za okamžik uplatnění práv z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Objednatel oznámí vadu Dodavateli. Náklady na uplatnění práv z vadného plnění hradí Objednatel, Dodavatel může po předchozí domluvě s Objednatelem provést dopravu reklamovaného zboží na Prodejnu na své náklady. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li Objednatelem Spotřebitel.

6.10.Uplatněním vady u Dodavatele se Objednatel nezprošťuje povinnosti zaplatit Cenu. Ustanovení § 2108 občanského zákoníku se nepoužije. Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, je-li Objednatelem Spotřebitel.

6.11.Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí: a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li Objednatel věc ještě před objevením vady, c) nezpůsobil-li Objednatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým konáním nebo opomenutím, nebo d) prodal-li Objednatel věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Objednatel Dodavateli, co ještě vrátit může, a dá Dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

 1. Záruka za jakost

 

 7.1. Dodavatel poskytuje záruku za jakost ve smyslu ustanovení § 2113 občanského zákoníku (dále jen „Záruka“), a to za následujících podmínek: a) Dodavatel poskytuje Záruku na nepropustnost skeletu keramického bazénu Objednateli, který je Spotřebitelem, v délce 40 let, a 2 roky na bazénové těleso.a to v případě, že součástí objednávky je i montáž bazénu a Objednatel uhradil Cenu ve lhůtách dle čl. 3 těchto Obchodních podmínek; b) V případech neuvedených pod písm. a) tohoto odstavce, poskytuje Dodavatel Záruku na nepropustnost skeletu bazénu v délce 24 měsíců. Podmínkou poskytnutí záruky je uhrazení Ceny ve lhůtách dle čl. 3 těchto Obchodních podmínek; c) Záruka na ostatní bazénové příslušenství (filtrace, bazénová technologie, elektrická zařízení apod.) činí 24 měsíců; d) Záruka na zastřešení bazénu činí 24 měsíců; e) Záruka na vířivou vanu činí 24 měsíců. Na fóliové bazény je záruka 2 roky a těsnost fóliového bazénu 10 let.

7.2. Objednatel je povinen při manipulaci s bazénem, vířivou vanou nebo zastřešením bazénu, včetně jejich montáže, pokud montáž není součástí plnění ze Smlouvy, postupovat v souladu s Technickými podmínkami. V případě nedodržení pokynů uvedených v Technických podmínkách Objednatelem se práva ze Záruky neuplatní. Záruka se neuplatní zejména: a) na vady vzniklé neodbornou manipulací; b) na vady způsobené neodborně provedenými stavebními pracemi v okolí skeletu bazénu, vířivé vany nebo zastřešení bazénu; c) na vady vzniklé působením spodní vody či vody podpovrchové (přívalové deště, tání sněhu, závlahy zahrad apod.) při nevhodném stavebním řešení okolí bazénového celku či jeho částí; d) na vady vzniklé živelnými silami (např. povodně, záplavy, vichřice, tíha sněhu apod.); e) na vady vzniklé nedodržením předepsaných parametrů bazénové vody. Zejména se jedná o hodnotu pH (musí se pohybovat v rozmezí 6,9 – 7,5 pH), hodnotu vázaného chlóru (nesmí překročit 1 mg/l), teplotu vody (nesmí překročit 35 °C); f) na vady vzniklé použitím přípravků, které nejsou určeny pro keramické  bazény; g) na přirozené stárnutí či jiné estetické vady a drobné estetické odchylky, které nemají vliv na propustnost bazénu nebo funkčnost vířivé vany nebo zastřešení bazénu.

 7.3. Záruční doba začíná běžet okamžikem přechodu nebezpečí

 

. 8. Odstoupení od Smlouvy

 

8.1. Objednatel, který je Spotřebitelem, má v případě, že byla Smlouva uzavřena distančním způsobem ve smyslu § 1824 a násl. občanského zákoníku, právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Smlouvy, a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 8.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit mimo jiné od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu.

 8.3. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využít vzorový formulář poskytnutý Dodavatelem, který tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení lze provést odesláním formuláře na adresu elektronické pošty Dodavatele infoazenyusti.cz.cz, přičemž přijetí tohoto formuláře bude Spotřebiteli bezprostředně v textové podobě potvrzeno

8.4. Po odstoupení od Smlouvy Spotřebitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli plnění, které od něj obdržel. Spotřebitel je srozuměn s tím, že náklady vrácení zboží nese Spotřebitel. Spotřebitel je povinen zboží vrátit čisté, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím a nepoškozené. Je-li zboží poškozeno, je Dodavatel oprávněn nárok na náhradu škody jednostranně započíst proti nároku Spotřebitele na vrácení Ceny

8.5. Do 14 dnů od odstoupení vrátí Dodavatel Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něj přijal, a to včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu nabízenému způsobu. Dodavatel není povinen peněžní prostředky vracet dříve, než mu Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal. Spotřebitel souhlasí s tím, že peněžní prostředky budou vráceny stejným způsobem, jakým byly poskytnuty.

 8.6. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy též dle odstavce 4.10.

 8.7. V případech neuvedených v odstavci 8.1., je Objednatel oprávněn do 14 dnů od uzavření Smlouvy zrušit Smlouvu po dohodě s Dodavatelem, zejména pokud ještě Dodavatel nezapočal s plněním; jestliže Dodavatel s plněním ze Smlouvy již započal, bude Dodavatel se zrušením souhlasit pouze za podmínky zaplacení přiměřené náhrady zohledňující zejména kompenzaci vzniklých nákladů. Ustanovení odstavce 8.1. až 8.6. se v takovém případě nepoužijí.

8.8. Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem, zejména pokud je Objednatel, který není Spotřebitelem, v prodlení se zaplacením kterékoliv části Ceny delším než 15 dnů; pokud je v takovém prodlení podle předchozí věty Objednatel, který je spotřebitelem, může Dodavatel od Smlouvy odstoupit poté, co Objednatel nezaplatí příslušnou část Ceny ani v dodatečné lhůtě 15 dnů od výzvy Dodavatele.

 8.9. Pokud se společně s objednaným plněním poskytuje i dárek, je darovací smlouva mezi Objednatelem a Dodavatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli smluvní stranou pozbývá darovací smlouva účinnosti a Objednatel je povinen poskytnutý dárek vrátit.

 

 1. Právní odpovědnost

 

 9.1. V případě prodlení Objednatele se zaplacením Ceny je Dodavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení se neuplatní, pokud je Objednatelem Spotřebitel.

9.2. Nárokováním nebo úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody v plné výši.

 

 1. Ochrana osobních údajů

 

10.1.Informace o tom, v jakém rozsahu, za jakým účelem, na základě jakého oprávnění (titulu), po jakou dobu zpracovává Dodavatel osobní údaje Objednatele či jeho zástupce a informace o právech Objednatele či jeho zástupce ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou upraveny v informačním dokumentu s názvem Zásady zpracování osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách Dodavatele https://www.bazeny.cz

 

 1. Komunikace a doručování

 

11.1.Není-li mezi Smluvními stranami ujednán jiný zvláštní způsob komunikace, jakákoliv komunikace na základě Smlouvy bude probíhat v souladu s tímto článkem Obchodních podmínek. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, kurýrní službou či elektronickou poštou, a to na adresy Smluvních stran, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.

11.2.Listovní oznámení správně adresované je doručené dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra nebo provozovatele poštovních služeb nebo doručováno osobně; nebo dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou poštou; nebo dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu druhé Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 5 pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.

11.3.Zpráva adresovaná prostřednictvím elektronické pošty je doručená v okamžiku, kdy je zpráva prostřednictvím elektronické pošty odeslána, neprokáže-li adresát zprávy, že se zpráva nedostala do jeho dispozice.

 11.4.V případě změny elektronické adresy Objednatele se Objednatel zavazuje Dodavatele neprodleně informovat o této skutečnosti

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 12.1.Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy

12.2.Právní vztahy vzniklé ze Smlouvy mezi Dodavatelem a Objednatelem se řídí českým právem.

 12.3.Smlouvy uzavřené v souladu s těmito obchodními podmínkami lze měnit jen písemně, po sobě jdoucími číslovanými dodatky podepsanými oběma stranami.

12.4.Dodavatel není vázán žádným kodexem chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

12.5.Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

12.6.Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1798 až 1800 občanského zákoníku o adhezních smlouvách.

12.7.Dojde-li mezi stranami Smlouvy ke sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Návrh na mimosoudní řešení sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Objednatel oprávněn podat k České obchodní inspekci. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách www.coi.cz.

 12.8.Nedílnou součástí těchto Obchodních podmínek jsou následující přílohy

: a) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy;

 12.9.Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01.01.2021

 

. Kontaktní údaje Dodavatele:

 

 1. adresa pro doručování: Bazénové centrum s.r.o. Hostovická 3109/21

 , 400 01 Ústí nad Labem

 1. b) adresa elektronické pošty: info@bazenyusti.cz
 2. c) telefon: +420 777 000 181, 777 798 814, 774 035 465

 

 

Objednatel při objednání jakéhokoliv zboží nebo služeb souhlasí z Našimi obchodními podmínkami.

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY – na www.bazenyusti.cz

 

Zajímavé články

post

Zazimování bazénu

Vážení , přiblížila se opět doba zazimování bazénů. Každý máte jistě svůj systém jak zazimovat bazén a technologii. Níže bychom chtěli pouze zmínit často opomíjené body, které na jaře vedou ke sporným situacím.Použitím zazimovacího roztoku  nejenom, ž

Více informací
post

Odzimování bazénu

Správný čas na přípravu bazénu na koupací sezónu poznáte podle teploty vody. Pokud už dosáhla 10°C je potřeba začít jednat. Omyjte stěny a okraje bazénu houbičkou a čistícími přípravky značky Chemoform , pomocí síťky vyberte mechanické nečistoty,

Více informací
post

PRODLUŽTE SI KOUPACÍ SEZÓNU SE ZASTŘEŠENÍM

Využijte váš bazén na plno, s bazénovým zastřešením si jednoduše prodloužíte koupací sezónu o několik měsíců. Sníží se vám i náklady na ohřev vody. Přečtěte si více o možnostech zastřešení vašeho bazénu.

Více informací

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.      Více informací

SKRÝT