logo

Vše o bazénech

Před napuštěním vody z vlastní studny popřípadě z potoka či řeky, upřednostněte vodu z vodovodního řadu, která je ideálně upravena a zpravidla ji již není nutno dále upravovat proti nadměrné přítomnosti vápníku, manganu, železa a dalších sloučenin.

Je nejdůležitější hodnota, kterou je nutné bezpodmínečně dodržovat. Ovlivňuje všechny ostatní faktory bazénové vody, jakož i účinnost všech dezinfekčních prostředků. Ideální rozsah se nachází mezi 7,0 - 7,4. Vyšší hodnota může způsobit zakalení vody (vlivem vylučování vápníku), chlórový zápach a tím i podráždění pokožky a očí, stejně tak mohou být neúčinná opatření při údržbě bazénové vody. Je-li pH - hodnota příliš nízká, může způsobit korozi kovových částí a rychlejší stárnutí a blednutí plastových částí bazénu.

Pokyny a přípravky:

V normálním případě se přidáním 100g přípravku na 10m3 vody změní hodnota o 0,1. Při velkých odchylkách hodnot je nutné chemikálie přidávat po částech, abychom zabránili předávkování.

pH plus Granulát

Přidává se vsypáním granulátu. Pro lepší rozptýlení vsypáváme na více místech nebo u vtoku vody do bazénu. Nevsypávat před filtraci. Dávkování: 100g přípravku zvýší pH o 0,2 při 10m3 vody

pH Mínus granulát

lehce rozpustný kysele reagující granulát určený pro regulaci pH-hodnoty (ideál hodnot 7,0 - 7,4) Dávkování: 100g přípravku sníží pH o 0,1 při 10m3 vody

pH Plus tekutý 35l

alkalický pH-regulátor lehce rozpustný Dávkování: Pomocí dávkovacích pump

pH Mínus tekutý 35l

kombinace chemikálií určená ke snížení hodnoty pH bazénové vody Dávkování: Pomocí dávkovacích pump

blog

Celková alkalita představuje souhrn bazických látek rozpuštěných ve vodě, které zabraňují náhlým změnám pH, optimální hodnota celkové alkality se pohybuje v rozmezí od 80 do 120 mg/l, má vliv na účinnosti dezinfekce, na úpravu hodnot pH, tvorbu sraženin různých složek z vody a na korozi kovových součástí. Je-li celková alkalita (CA) příliš vysoká, bývá také příliš vysoké pH a navíc vykazuje vysokou míru stability – má tzv. pufrační schopnosti. Je-li CA příliš nízká, pH není stabilní a má velmi velké a časté výkyvy. Nejzajímavější ale je hydrogenuhličitanový aniont, ten totiž dokáže jeden vodík odštěpit (v takovém případě se chová jako kyselina), ale také může jeden vodík přijmout (chová se jako zásada). Hydrogenuhličitanový aniont tedy dokáže neutralizovat jak přídavek kyseliny, tak přídavek zásady, vlivem čehož nedojde k žádné změně pH. Příliš vysoká celková alkalita je tedy dána vysokým obsahem hydrogenuhličitanových aniontů. Voda s vysokou CA má velkou neutralizační kapacitu a je velmi nesnadné změnit její pH. Nejdřív je nutné spotřebovat, zneutralizovat, ve vodě přítomné hydrogenuhličitanové anionty a teprve poté se začne pH měnit. Voda s vysokou CA mívá většinou také vysoké pH a to se nedaří snížit. V takovém případě silně roste spotřeba kyseliny, ale také desinfekce, protože při vyšším pH významně klesá účinnost chloru. Příliš nízká celková alkalita znamená, že ve vodě je málo hydrogenuhličitanových iontů. Pak stačí i velmi malá dávka patřičného přípravku na velmi prudké snížení nebo zvýšení pH. V našich podmínkách se optimální hodnota celkové alkality pohybuje mezi 80 až 120 mg/l ve formě CaCO3 (uhličitanu vápenatého). Na změření celkové alkality existují testery, ale pro její přesné změření je lepší použít dokonalejších fotometrů

Alkalita

Je určen na zvýšení alkality. Slouží ke stabilizaci pH a snížení spotřeby pH přípravků. Zvyšuje účinnost chlóru. Používá se i při úpravách vody bez chlóru. Dávkování: 0,35 mmol = 35 ppm = 35 mg/l 240g přípravku zvýší o 0,35 mmol/l při 10m3 vody

Vaše bazénová voda by měla být pramenem dobrého zdravotního stavu, tedy čistá a hygienická. Našim vlivem a vlivem životního prostředí se dostávají do vody nejrůznější částečky nečistoty, zárodky a baktérie. Ty se při teplotách kolem 200C a výš, rozmnožují podstatně rychleji. Aby se zabránilo těmto vlivům, používají se tzv. oxidační prostředky v nejrůznějších formách. To jsou především stabilizované organické chlórové výrobky, s kterými je jednoduchá manipulace a mají vysokou účinnost. Asi 3% lidí reagují alergicky na chlórové výrobky, v těchto případech doporučujeme použít kyslíkovou metodu.

U chlorových výrobků rozlišujeme dvě metody:

1) šokové nebo rázové chlórování (šokový granulát, rychlé tablety) - používají se při prvním napuštění bazénu nebo při velké odchylce hodnoty chlóru v bazénové vodě
2) dlouhodobé nebo trvalé chlorování - zde se využívají pomalu rozpustné chlórové výrobky, které zajišťují rovnoměrné přidávání chlóru (chlorové tablety 200g nebo kombinované tablety)
Vždy před použitím přípravku je nutná kontrola pH hodnoty.

Chlorace do bodu zlomu pro odstranění vázaného chloru

(Jedenkrát za 14 dní)
-nárazová aplikace šokové dávky chloru > Chlor – Aqua Power, CH-granulát „Super Shock 70 %“ (vhodný pro měkkou vodu) tyto výrobky nejsou stabilizované, Chlorový granulát rychlorozpustný - je stabilizovaný
-výsledná koncentrace volného chloru 10 x vyšší než koncentrace chloru vázaného,
destrukce vázaného chloru oxidačním účinkem vysoké koncentrace volného chloru,
-tvorba vázaného chloru pod kontrolou
-hygienické stanice důrazně sledují!

Chlor plynný v tlakových nádobách, 99,8 % (snižuje pH)
Chlor kapalný Chemoclor–Chlornan sodný, 13,5% (zbytek louh – zvyšuje pH)

výroba roztoku chlornanu přímo ze slané vody ( !!! pozor v krytých bazénech!!! Slaná voda je velmi agresivní a korozivní, hrozí poškození stavebních konstrukcí a vzduchotechniky při nekontrolovaném dávkování),
* chlordioxid – především oxidační látka vhodná například k narušení bio filmů v potrubí.
Chlór volný - je nejúčinnější formou chloru v bazénové vodě. Je hlavní dezinfekční složkou a při koncentraci do 3 mg/l není pro lidský organizmus nijak dráždivý. Voda s obsahem pouze volného chloru nijak nezapáchá a ani nijak nedráždí. Množství volného chloru lze zjistit pomocí DPD metody a oužívá se k tomu tableta DPD č.1
Chlór vázaný - vzniká reakcí s organickými nečistotami (pot, moč), teprve vyšší koncentrace způsobuje onen nežádoucí chlórový zápach a dráždění pokožky. Tento druh chloru je ve vodě nežádoucí
Chlór celkový - vzhledem k tomu, že se nedá přímo změřit koncentrace vázaného chlóru, měříme hodnotu celkového chloru ( metoda DPD č.3). Je to vlastně součet volného a vázaného chlóru
Asi 3% lidí reagují alergicky na chlorové výrobky, a proto se v těchto případech doporučuje použít kyslíkovou metodu dezinfekce.

Chlor volný

Volný chlór je nejúčinnější formou chloru v bazénové vodě. Je hlavní dezinfekční složkou a při koncentraci do 3 mg/l není pro lidský organizmus nijak dráždivý. Voda s obsahem pouze volného chloru nijak nezapáchá a ani nijak nedráždí. Množství volného chloru lze zjistit pomocí DPD metody. Používá se k tomu metoda DPD č.1
Dle vyhlášky koncentrace:
0,3-0,6 mg/l plavecké bazény
0,5-0,8 mg/l koupelové bazény do 32 °C
0,7-1,0 mg/l koupelové bazény nad 32°C
( ± 20%)

Chlor celkový

Vzhledem k tomu, že se nedá přímo změřit koncentrace vázaného chlóru, měříme hodnotu celkového chloru ( metoda DPD č.3). Je to vlastně součet volného a vázaného chlóru.

Chlor vázaný

Vázaný chlór vzniká reakcí s organickými nečistotami obsahujícími hlavně NH4+ skupinu (pot, moč), teprve vyšší koncentrace způsobuje onen chlórový zápach a dráždění pokožky. Jedna z metod jak se zbavit vázaného chlóru je „superchlorace“ což znamená přechlórovat takovouto vodu na 10x vyšší obsah volného chlóru, než jste naměřili vázaného. Při tomto ošetření se vázaný chlór rozloží zpět na volný chlór a plynný dusík, který z vody vyprchá.
Dle vyhlášky koncentrace vázaného chloru: Maximálně 0,3 mg/l

Redox potenciál
Redoxní reakce = reakce, při nichž dochází k výměně elektronů.
Cl+O2- -> Cl- chlor se redukuje a sám oxiduje nečistoty
Fe2+ -> Fe3+ železo se oxiduje působením chloru
ORP je vyjádřeno rozdílem mezi obsahem látek schopnými oxidovat a látek schopnými být oxidovány, (rozdíl mezi obsahem desinfekce a nečistot) lze říci, jestli desinfekce ve vodě obsažená funguje správně, a je-li její obsah ve vodě dostačující vzhledem k obsahu nečistot. Pravidelné sledování ORP pomůže včas odhalit a vyřešit problém s vodou, nebo na technologii,
Vyhláškou požadované hodnoty:
více nebo rovno 750 mV upravená voda,
více nebo rovno 700 mV voda v bazénu,
Zvýšení:
- prostým přidáním chloru
- zvýšením výkonu technologie
- opatrným dávkováním vločkovače

Kyslíková chemie je další alternativou k desinfekci bazénové vody. Je to velmi přívětivá alternativa, jelikož nedráždí sliznice ani pokožku a po ošetření vody tímto prostředkem je koupání příjemné. Její nevýhodou je ovšem cena a vysoké dávkování, protože se rychle spotřebuje. Používají se vždy dvě složky a to proto, že tablety jako takové nestačí. Ty mají ve vodě pouze oxidační účinek, ale ne antibakteriální. K tomuto účelu se používá Aktivátor.

Likvidace řas

Řasy jsou mikroorganismy, které slouží jako živná půda pro bakterie. Aby bylo možné vytvořit bezvadný hygienický stav, je bezpodmínečně nutné udržovat bazén bez řas. Jsou případy, kdy pouze chlór nedokáže zastavit tvorbu řas (především venkovní bazény) a proto se přidává algicidní prostředek na hubení řas. Tyto přípravky neobsahují chlor a v ředěném stavu jsou bez chuti a bez zápachu. Dobře se snáší s jinými produkty péče o vodu v bazénech. Důležité upozornění – Nepřidávat do jezírek s živočichy! Vždy před použitím přípravku je nutná kontrola pH hodnoty.

Flokulace (vločkování)

Mnohé částečky nečistot jsou tak malé, že je filtrace nedokáže zachytit. K jejich odstranění je třeba flokulačního (vločkovacího) přípravku. Oddělovací schopnost filtrace se zvýší. I nejmenší částečky nečistot se usazují a vytvářejí vločky. Výsledkem je křišťálově čistá voda. Flokulační prostředek můžeme preventivně dávkovat ve formě flokulační kartuše do koše skimmeru, nebo při již vytvořeném zákalu přidávat granulát za chodu filtrace do Skimmeru a nebo přímo do bazénu. V případě, že dáte vločkovač přímo do bazénu, po vzniknutí vloček je nutné je vysát přes filtrační zařízení. Je-li použita kartušová filtrace, může dojít lehce k zanesení kartuší

Čištění a péče

Pro čištění bazénů nabízíme široký sortiment čistících prostředků pro specifické situace:
Čistič okrajů bazénu – odstranění mastnot
Základní čistič – čistění zabarvení stěn minerály
Poolfinish – čištění bazénů, whirlpoolů
Compactal gel – čištění stěn, zabarvení
Flisan – odstranění mastné linky
Filter Cleaner – čištění nečistot filtrů Stahlclin – odstranění rezi
Zazimovací roztok – proti tvorbě vodního kamene a rozmnožování řas
Calzestab Eisenex – odstranění kovových a vápenných usazenin
Metal Magic – odstranění kovů a kovových usazenin
Kids Care – udržb adětských bazénů
Aromata – aroma pro bazény a vířivé vany
Whirlpool set – prevence whirlpoolové vody
Pro důkladné vyčištění vody a bazénu je vhodné kromě čistících prostředků použít i vysavač a kartáč na stěny.
Ruční bazénové kartáče

Při ošetřování bazénu a úpravě vody je možné narážet na specifické problémy. Často jsou tyto problémy spojeny i s tvrdostí vody, a proto si o tvrdosti vody něco málo řekněme. V přírodě najdeme vodu jak velmi měkkou, tak i velmi tvrdou – vše záleží na tom, s jakými minerály přišla voda do styku. Vodovodní voda bývá jen zřídka velmi měkká, spíše je středně až velmi tvrdá. Čím více je bazénová voda tvrdší, tím více se usazuje vodní kámen na stěnách bazénů. Pro bazén je optimální udržovat tvrdost vody na hodnotě maximálně středně tvrdá. Je důležité si uvědomit, že při odpařování vody z bazénu se voda stává tvrdší. Měření tvrdosti vody provedeme testery označovanými jako - Tester celkové tvrdosti.

blog

Výsledek (v německých stupních, v ppm a mmol/l CaCO3 ) interpretujeme takto:
0-4 dGH/0-70 ppm/0-0,7 mmol/l velmi měkká voda
4-8 dGH/70-140 ppm/0,7-1,4 mmol/l měkká voda
8-12 dGH/140-210 ppm/1,4-2,1 mmol/l středně tvrdá (polotvrdá) voda
12-18dGH/210-320 ppm /2,1-3,2 mmol/l dosti tvrdá voda
18-30 dGH/320-530 ppm/3,2-5,3 mmol/l tvrdá voda
>30 dGH/>530 ppm/>5,3 mmol/l velmi tvrdá voda

Pokud napouštíte vodu ze studny nebo z jiného zdroje, jako je vodovodní řad, může voda obsahovat hodně různých kovů, hořčík a vápník, který má také velký vliv na rovnováhu vody. Nerovnovážný obsah těchto kovů, a především tedy vápníku, samozřejmě způsobuje zabarvení a problémy při údržbě vody - jako např. korozivnost vody, vznik vodního kamene, zákalu, nebo ucpání filtru. Čím tvrdší je bazénová voda, tím více se usazuje vodní kámen na stěnách bazénů. Na změkčení vody je možné použít automatické zařízení BWT Aquadial Softlife, jehož instalací se již dá předejít obtížnému odstraňování následků způsobené tvrdou vodou.

Odzimování bazénu        

- Správný čas na přípravu bazénu na koupací sezónu poznáte podle teploty vody. Pokud už dosáhla 10°C je potřeba  začít jednat. Omyjte stěny a okraje  bazénu houbičkou a čistícími přípravky značky Chemoform ,   pomocí síťky vyberte mechanické nečistoty. Pokud je voda hodně špinavá, úplně ji vypusťte, resp. odčerpejte mimo filtraci. Zkontrolujte všechny hadice a těsnění a připojte filtraci, dávkování chemie, ohřev vody, apod. Je-li vše v pořádku, spusťte technologii a nastavte provoz tak, jak jste zvyklí. Voda v bazénu by měla denně projít filtrací přibližně 2x, záleží na teplotě a celkovém znečištění. Pro správnou údržbu  bazénové vody je velmi důležitá kvalita napuštěné vody.  Po napuštění  bazénu  vodou a ošetřete první desinfekcí, tzv. šokovým chlorem, který hned na začátek vodu vyčistí od případných mikroorganismů. Další den, pokud je třeba, upravte tvrdost vody. Do jednoho týdne od napuštění bazénu upravte pH vody tak, aby bylo mezi 7,2-7,6.

Pro zajištění bezpečnosti při používání koncentrovaných chemických výrobků, je nutné dodržovat následující body:
různé druhy chemikálií se nesmí v koncentrované formě v žádném případě míchat, používejte pouze vhodné nádoby pro míchání s vodou
veškeré chemikálie je nutné skladovat v chladu a suchu (nevystavovat slunečnímu záření), nádoby uchovávat v dobře uzavřeném stavu
dodržujte návod k použití (nedávkovat „od oka“, vhodné seznámit se s bezpečnostními listy)
chraňte před dětmi
použité obaly jsou plně recyklovatelné
Při práci s chemikáliemi nejíst, nepít, nekouřit

blog

Způsob dávkování chemikálií

Dávkování chemických prostředků (tekuté přípravky nebo granuláty) můžeme provést buď jednorázově ručně, nebo pomocí plovoucích dávkovacích dóz (obr.1), poloautomatických průtočných dávkovačů pevných látek do potrubí (obr.3) nebo přes by-pass (obr. 2). Tyto dávkovače používáme pro dávkování pevných látek (20gr. nebo 200gr. tablety). Pro dávkování tekutých prostředků jsou určeny dávkovací pumpy (obr. 4).
Budeme-li brát dotaz obecně a ptáme-li se na výrobce či značku chemie, můžeme říci, že u chemie ověřujeme koncentraci účinných látek a kvalitu veškerých látek v přípravku obsažených. Účinná látka, ať už je to látka dezinfekční, vločkovací, algicidní či detergentní, musí být ve výrobku obsažena a vysoká koncentrace je zde žádoucí. Čím vyšší koncentrace, tím vyšší účinnost a nižší spotřeba. Všechny přípravky firmy CHEMOFORM jsou vysoce koncentrované a tudíž účinné. Přípravky ale téměř nikdy netvoří čistá účinná látka. Důvodem jsou buď rizika spojená s používáním koncentrátu, komplikované dávkování koncentrátu či nutnost použití pojiv (tablety, granuláty). Kvalitu přípravku tvoří i tyto přidané látky. U tekutých přípravků je třeba dbát na čistotu výroby a použité kapaliny a eliminovat riziko kontaminace přípravku bakteriemi či dalším znečištěním z okolí, aby přípravek nereagoval s těmito částicemi již během přepravy k zákazníkovi a aby zákazník dostal přípravek plně funkční. Tekuté přípravky firmy CHEMOFORM AG se vyrábí bez přístupu vzduchu, plně automaticky a s využitím nejmodernějších technologií, zde je tedy zajištěno, aby zákazník dostal výrobky koncentrované a kvalitní. U pevných látek, již zmíněných tablet a granulátů, tvoří kvalitu (kromě co nejvyššího podílu účinných látek) také pojiva. Pojiva často nemusí být uváděna v bezpečnostních listech ani na etiketách pro jejich relativně malé množství, i když se často jedná o látky zdraví škodlivé až nebezpečné. Tato pojiva se navíc neodfiltrují, jejich hodnota v bazénové vodě se běžně neměří, zůstávají ve vodě a při dlouhodobém používání mohou poškodit bazénovou vodu tak, že bude doporučena její výměna. Firma CHEMOFORM AG vyrábí tablety se sníženým obsahem pojiv.
Budeme-li se bavit o bazénové chemii z hlediska účinnosti dezinfekčních látek a volit mezi chlorovou a bezchlorovou úpravou vody, není snadné dát jednoznačné doporučení. Vždy je zde volba mezi výhodami a nevýhodami jednotlivých forem péče o vodu. Chlorová chemie je jednoznačně nejúčinnější formou úpravy bazénové vody. Oproti kyslíkové chemii je obvykle levnější, jednodušší. Chlorová chemie ale oproti kyslíkové při vyšších teplotách vody rychle vyprchává, zvyšuje se její spotřeba a zvyšuje se množství vázaného chlóru. Chlorová chemie je také dráždivější než chemie kyslíková. Kyslíková chemie pro použití v soukromém bazénu je z hlediska dezinfekční účinnosti dostačující. Nedráždí pokožku, v bazénu ošetřeném kyslíkovou chemií se mohou koupat i kojenci a batolata. Péče o vodu je zde mírně náročnější a cena je oproti chlóru dražší. I při pravidelném používání kyslíkové chemie doporučujeme při odstávce provozu vložit do skimmeru čas od času chlorovou tabletu.
Nechte si při koupi chemie poradit od odborníků na prodejně. Správným dávkováním a správným výběrem přípravků můžete výrazně ovlivnit kvalitu vody i výslednou spotřebu bazénové chemie za rok.

Jestliže to konstrukce Vašeho bazénu dovoluje, je výhodnější bazén dobře zazimovat, nežli pečlivě ošetřovanou vodu vypouštět. Nejdřív je potřeba bazén zbavit nečistot a vysát. Poté srovnat pH a snížit hladinu vody pod úroveň filtračních rozvodů. Trysky je potřeba zazátkovat a zbývající vodu v rozvodech vysát. Filtrační čerpadlo je dobré uschovat v teplé a suché místnosti. Nádoba s pískem může zůstat na místě v případě, že je stoprocentně bez vody. Nebude-li zajištěno úplné vypuštění vody, na jaře ji zajisté naleznete prasklou.

blog

Poté přidejte do vody konzervační Zazimovací prostředek, který uzavře a před-dezinfikuje vodu tak, že se výrazně zpomalí procesy rozkladu nečistot. Tímto se zabrání i znehodnocení stojaté vody, tvorbě vápenných usazenin a růstu řas. Tak si ulehčíte jarní znovu-zprovoznění bazénu. Protože se nejedná o nemrznoucí směs, vložte úhlopříčně do bazénu řadu „zimních dilatačních plováků“. Na závěr celý bazén pečlivě přikryjte zimní plachtou, která zabrání napadání nečist do vody.

Zajímavé články

post

Zazimování bazénu

Vážení , přiblížila se opět doba zazimování bazénů. Každý máte jistě svůj systém jak zazimovat bazén a technologii. Níže bychom chtěli pouze zmínit často opomíjené body, které na jaře vedou ke sporným situacím.Použitím zazimovacího roztoku  nejenom, ž

Více informací
post

Odzimování bazénu

Správný čas na přípravu bazénu na koupací sezónu poznáte podle teploty vody. Pokud už dosáhla 10°C je potřeba začít jednat. Omyjte stěny a okraje bazénu houbičkou a čistícími přípravky značky Chemoform , pomocí síťky vyberte mechanické nečistoty,

Více informací
post

PRODLUŽTE SI KOUPACÍ SEZÓNU SE ZASTŘEŠENÍM

Využijte váš bazén na plno, s bazénovým zastřešením si jednoduše prodloužíte koupací sezónu o několik měsíců. Sníží se vám i náklady na ohřev vody. Přečtěte si více o možnostech zastřešení vašeho bazénu.

Více informací

Tyto stránky používají k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.      Více informací

SKRÝT